Kontakt


Miesto konania:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta 1
03401 Ružomberok
(Univerzitná knižnica)
(parkovisko pred Univerzitnou knižnicou zo smeru od Žiliny vpravo pred svetelnou križovatkou,
alebo parkovisko pred Tescom)

Poštová adresa:
Uninfos 2013
Katolícka univerzita v Ružomberku
Nám. A. Hlinku 60
03401 Ružomberok
 
e-mail: uninfos2013@ku.sk
www: www.uninfos2013.ku.sk
 
Telefóny:
Organizácia konferencie:   +421 918 337 430
Ubytovanie a stravovanie:  +421 918 337 414
Príspevky, zborník a prezentácie: +421 905 731 593
Technické informácie pre vystavovateľov a firmy: +421 918 337 428
 
Bankové účty:
pre platby zo Slovenska:
peňažný ústav: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 15 
číslo účtu: 7000085923 
kód banky: 8180 
VS: 1930101011
pre platby zo zahraničia:
peňažný ústav: VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90, Bratislava 
SWIFT: SUBASKBX
IBAN: SK57 8180 0000 0070 0008 5923 
VS:1930101011