Zoznam abstraktov

Implementácia e-learningu do výučby na vysokej škole

Anna Bednáříková,

E-learningový vzdelávací systém si vyžaduje systematické plánovanie, tvorbu návrhov, hodnotenie a uvedenie do praxe on-line prostredia, v ktorom je učenie aktívne podporované a stimulované. Pokroky vo vývoji informačných technológií spolu so spoločenskými zmenami vytvárajú nové modely pre výchovu a vzdelávanie. Tieto zmeny majú vplyv na výchovno-vzdelávací systém. V príspevku prezentujeme výsledky pedagogického experimentu, ktorého cieľom bolo preukázať, že vyučovanie prostredníctvom e-learningu je efektívnejšie ako klasická forma výučby. Pedagogický experiment ukázal skutočnosť, že študenti sú schopní si samostatne s minimálnou podporou učiteľa úspešne osvojiť určité učivo, ktoré je im prezentované prostredníctvom elektronických výučbových prostriedkov. Výsledky pedagogického experimentu potvrdili predpoklad, že elektronická forma výučby je efektívnejšia ako klasická prezenčná forma. Na základe tohto zistenia sme formulovali odporúčania pre pedagogickú prax na vysokých školách.

40 rokov vzdelávania na Katedre aplikovanej informatiky

Magdaléna Cárachová, Ing. Anna Ondrejková

V roku 2013 si pripomíname významné jubileum – 40. výročie od založenia Katedry aplikovanej informatiky. Katedra aplikovanej informatiky (KAI) je nástupcom Katedry automatizovaných systémov riadenia (KASR) na Fakulte hospodárskej informatiky, predtým Fakulta riadenia Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, teraz Ekonomickej univerzity v Bratislave. Učitelia KASR a neskôr KAI vychovali množstvo absolventov, ktorí sa úspešne uplatnili v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti ako sú informačné a komunikačné technológie (IKT) s väzbou na hospodársku prax. Prudký rozvoj v oblasti hardvéru, softvéru, počítačových sietí, internetu a možností ich aplikácií v ekonomickej oblasti si vyžadovali mimoriadnu flexibilitu od vysokoškolských pedagógov. Príspevok sa zaoberá históriou poskytovania vzdelania a súčasným stavom na KAI.

Stav a možnosti rozvoja širokopásmového prístupu na Slovensku do roku 2013

Juraj Fabuš, doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., Ing. Jozef Fabuš

Článok sa zaoberá širokopásmovým prístupom a jeho stavom na Slovensku do roku 2013.Článok definuje širokopásmový prístup a dôležité pojmy z tejto oblasti. Rozdeľuje prístupy na pevné a mobilné. Obsahuje spracované informácie z prieskumu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Informácie sú spracované v prehľadných grafoch (Obrázok 1-5). Na záver, článok popisuje návrhy na ďalší rozvoj širokopásmového prístupu na Slovensku. Odporúčania poskytnuté v článku môžu mať za následok zlepšenie pevného a mobilného širokopásmového prístupu, ak budú aplikované v praxi.

Kurz počítačovej bezpečnosti pre neprofesionálov a výsledky pilotného testovania

Ján Genči, J. Genči, I. Pšenáková, T. Szabó, and H. Telepovská

Príspevok prezentuje kurz počítačovej bezpečnosti pre neprofesionálov, vyvinutý v rámci projektu KEGA na UKF Nitra a TU v Košiciach. Cieľom kurzu je umožniť zvýšiť povedomie o počítačovej bezpečnosti v radoch pracovníkov, ktorí nie sú profesionálmi v oblasti IT. Súčasťou príspevku je aj prezentácia výsledkov pilotného testovania kurzu na obidvoch univerzitách.

SALTO aplikácia - kľúče na študentskej karte

Peter Horáčik,

Každý objekt má nespočetne veľa dverí, ktoré musia byť vybavené kľučkami a zámkami na ich uzamknutie. V súčasnosti je prístup k jednotlivým dverám riadený mechanickým systémom generálneho kľúča v kombinácii s káblovým online systémom na zopár vybraných dverách, prípadne vstupných turniketoch.Takéto štandardné riešenie prináša so sebou niekoľko nevýhod. Budovanie nákladnej kabeláže pre online čítačky, problematické rozširovanie jestvujúceho systému v budúcnosti. Kombinatorické obmedzenia mechanických systémov generálneho kľúča, nákladné preprogramovanie mechanických vložiek pri strate alebo neodovzdaní kľúčov.

Budovanie dištančného vzdelávania na univerzitách

Dana Jašková, Elza Kočíková

Súčasnosť je charakterizovaná veľkým nárastom informácií. Ich dostupnosť, spracovanie a využitie si vyžaduje moderné informačné technológie. To sa prejavuje aj v oblasti vzdelávania s nutnosťou inovácie študijných materiálov, hľadania nových metód a foriem. Jednou z takýchto foriem je i dištančné vzdelávanie.

Čo očakávame od Prevádzkového a organizačného poriadku AIS na UK

Peter Jurášek, Richard Richter

Z dôvodu lepšieho zabezpečenie zabezpečenia prevádzky Akademického informačného systému (AIS) na Univerzite Komenského (UK) zavádzame Prevádzkový a organizačný poriadok AIS (POP AIS). POP AIS popisuje organizáciu a prevádzku AIS, činnosti v AIS súvisiace so štúdiom na UK a prevádzkovanie AIS ako IT služby. Dokument tvorí spolu 40 článkov a 4 prílohy v rozsahu 37 strán. Od tejto smernice očakávame: spresnenie a vyjasnenie úloh, právomocí a zodpovedností všetkých používateľov systému AIS po obsahovej a prevádzkovej stránke; zlepšenie kvality údajov v systéme AIS a integrovaných informačných systémov; užšie zapojenie fakúlt do rozvoja AIS formou Riadiacej rady AIS na UK; že napomôže k napĺňaniu podmienok potrebných pre bezproblémovú prevádzku služby AIS (RTP proces); zlepšenie kvality služieb a teda aj zvýšenie spokojnosti používateľov.

Efektívny prístup k bezpečnosti.

Milan Juríček,

Ako na problematiku správy privilegovaných identít? Spoločnosti prevádzkujú v rámci svojej IT infraštruktúry množstvo serverov, databáz, virtuálnych serverov, sieťových zariadení a aplikácií. Všetky tieto komponenty podliehajú správe privilegovaných používateľov, či už ich predstavujú interní zamestnanci spoločnosti, externisti alebo dodávatelia. Títo používatelia však môžu nepriamo predstavovať hrozbu a to v podobe neobmedzených (alebo veľmi vysokých) oprávnení pri prístupe k informačným aktívam spoločnosti. Poznajú tiež heslá k privilegovaným účtom, ako „root“ v Unix/Linux systémoch, „Administrator“ v systémoch Windows, alebo „SYS“ v Oracle databázach.

Sémantická učebnica Etiky sociálnej práce

Jozef Kapusta, Ján Skalka - Jozef Kapusta

Významným prvkom, ktorý možno pozorovať u moderných LMS prostredí je snaha o prehľadávanie a prepájanie obsahu. Jedným z riešení zabezpečujúcich efektívnu prácu s informáciami je sémantický web, ktorý rozširuje klasický tým, že publikovaným údajom priraďuje presný význam. Hoci v počiatkoch sa vkladali do tvorby sémantického webu veľké nádeje, nie je pre reálne nasadenie práve najvhodnejšou alternatívou. Omnoho praktickejšou z pohľadu efektívnej práce s informáciami je oblasť Topic Maps. Autori popisujú model elektronickej učebnice vychádzajúci z princípov Topic Maps s plánovaným reálnym nasadením vo vzdelávaní.

Cloudy a Moodle? Nejen cloudy a Moodle!

Marek Kocan,

Moodle je známý a velmi rozšířený e-learningový systém na podporu výuky v komerční i akademické sféře. Jedná se o třívrstvou aplikaci, která může být ze své podstaty použita v prostředí cloudu. Ale pojetí cloudu není zcela jednotné a řada cloudových funkcionalit je v Moodle dostupná, aniž bychom věděli, že se vlastně jedná o zpracování v mracích. Příspěvek certifikovaného partnera Moodle Pty pro Českou republiku, společnosti PragoData Consulting, s.r.o. se proto zaměřuje na seznámení s těmito vlastnostmi Moodle.

Elektronické aplikácie pre podporu vzdelávania na Katedre spojov

Zuzana Kolarovszká, Peter Kolarovszki

Článok sa zaoberá vzdelávaním vybraných predmetov na Katedre spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline. Obsah sa zameriava na využívanie elektronických podporných prvkov pre výučbu – multimediálne aplikácie ako aj online výučbovú platformu z pohľadu pedagóga. Popisuje tvorbu a uplatnenie vybraných multimediálnych aplikácií vo vzdelávaní, znamenajúcich zvýšenie interaktivity v procese výučby.

Potreba sociálnych sietí v univerzitnom prostredí

Radovan Madleňák, Róbert Štrba

V poslednej dobe sa prakticky celá internetová komunikácia spája so sociálnymi médiami a najmä sociálnymi sieťami. Táto skutočnosť sa prejavuje aj vo sfére vzdelávania so značným vplyvom na vzdelávacie procesy, pretože sociálne siete sa pomaly stávajú súčasťou pedagogickej činnosti. Cieľom tohto príspevku je preskúmať možnosti uplatnenia sociálnych sietí v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline, ktorá by primárne slúžila na komunikáciu medzi učiteľmi a študentmi.

ZLEPŠOVANIE VZDELÁVACIEHO PROCESU VYUŽITÍM E-LEARNING SYSTÉMU

Bystrík Nemček, Iveta Kremeňová

Článok je zameraný na nové možnosti edukačného procesu súvisiace s využívaním e-lerning systému. Hlavným cieľom článku je opísanie a charakterizácia systému e-learningového systému na Žilinskej univerzity. Existuje množstvo výhod a prínosov z prostredia praxe, ktoré sú odrazom efektívnej implementácie time manažmentu, ako napríklad redukcia nadbytočných činností za účelom zvyšovania efektívnosti vzdelávania z pohľadu univerzít ako poskytovateľa vzdelávania, ale aj zo strany používateľa, čiže študenta. Článok sa takisto venuje zhodnoteniu výhod a nevýhod, ktoré prináša implementácia e-learning systému. Okrem toho definuje aj základnú štruktúru systému e-vzdelávania v prostredí Žilinskej univerzity a model funkcií systému.

Elektronické kurzy pre programovacie jazyky na PF KU Ružomberok

Hedviga Palásthy,

Vývoj spoločnosti v súčasnom období stavia vzdelanie na popredné priečky. Čoraz viac ľudí ku svojej práci potrebuje vysokoškolské vzdelanie. Okrem klasického vzdelávania sa do popredia viac dostáva forma elektronického vzdelávania. Elektronické vzdelávanie patrí k najmodernejším metódam individuálneho vzdelávania. Zavedenie moderných informačných a komunikačných prostriedkov dokázateľne prispieva k zvyšovaniu úrovne a kvality poznatkov študentov. Nejedná sa o odstránenie osobnosti učiteľa z procesu výučby, pretože učiteľ je nenahraditeľný. Osvedčila sa kombinácia klasickej výučby a elektronického vzdelávania na vysokej škole. S využitím výhod elektronického vzdelávania ako je jednoznačnosť definovania cieľov, veľkosť textu, prístup k textom, aktívny prístup študujúcich, ľahká šíriteľnosť a modifikovateľnosť je možné vytvoriť elektronický študijný materiál. Autori  článku popisujú elektronické materiály pre výučbu programovacích jazykov na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Virtuálna platforma pre vzdelávanie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Zuzana Palková,

Projekt AVARES, ktorý v období október 2012 – september 2014 rieši konzorcium partnerov zo šiestich krajín v rámci programu celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, si kladie za cieľ vytvoriť hybridnú vzdelávaciu platformu a následne metodiky inovačného učenia integrovať s tradičnými formami vzdelávania v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Hybridná vzdelávacia platforma, vytvorená v rámci projektu AVARES, kombinuje tradičné e learningové postupy, ktoré študentom ponúka LMS Moodle a virtuálne prostredie 3D RES Parku, v ktorom sa študenti pohybujú a vzdelávajú v 3D realite. Virtuálny svet je vytvorený pomocou open-source platformy Open Simulator (OpenSim, [1]), ktorá umožňuje vytváranie viacužívateľských 3D virtuálnych svetov. LMS Moodle zabezpečuje riadenie procesu vzdelávania, virtuálne prostredie ponúka študentom možnosť komunikovať a experimentovať s objektmi podobným spôsobom, ako by boli v reálnom svete. Študenti tak názornou formou získavajú poznatky z princípov činnosti objektov ako sú vodné turbíny, elektromotory, slnečné kolektory, veterné turbíny, tepelné čerpadlá a pod.

Strategický prístup k elearningu

Katarína Pišútová, Peter Kopáč

Univerzita Komenského plánuje rozsiahlejší rozvoj e-learningu. Predstavíme našu plánovanú stratégiu vrátane aktivít, ktoré by bolo možné zdieľať s ďalšími vysokými školami na Slovensku. Hovoriť budeme najmä o možnostiach medzinárodnej spolupráce, tréningoch v oblasti metodiky a  knižničnom publikovaní e-learnigového kurzu vytvoreného v Moodle. Na tento účel sme v Centre informačných technológií UK vyvinuli nástroj, ktorý bližšie predstavíme a ponúkneme jeho využitie na iných vysokých školách.

Rozšírenie aplikácie Kľúčový poriadok o mobilné riešenie na Technickej univerzite v Košiciach

Slavomír SALANCI, Ing.Ľuboš Vajda

Po úspešnom nasadení aplikácie Kľúčový poriadok na vrátniciach Technickej univerzity v Košiciach bola požiadavka jej nasadenia aj na vrátniciach študentských domovov. V prvej fáze iba časť pre identifikáciu vstupujúcich osôb do priestorov študentských domovov a v druhej fáze aj na evidenciu vydávaných kľúčov. Toto statické riešenie neriešilo kontrolu pohybujúcich sa osôb po internátoch. Z toho dôvodu sa uvažovalo o nasadení mobilného riešenia využitím technológie NFC - Near Field Communications.

Multiaplikační čipová karta jako průkaz studenta

Monika Semančíková, Ing.Martin Rakušan

Studenti jsou dle zákona o VŠ povinni mít doklad – průkaz studenta, který je potvrzením jeho právního postavení a který jej zároveň oprávňuje využívat práva a výhody z tohto postavení plynoucí. V dnešním čím dále více se elektronizujícím světě se velmi vhodným nositelem pro vizuální i elektronickou identitu jeví čipová karta. Když už ji student vlastní, proč nevyužít možnosti, které nabízí? Co je možné dnes a jaké jsou trendy ve vývoji a využití čipových karet? Jak ovlivní tento svět technologie NFC?

SOMI systems a.s. 20 rokov vo svete IT bezpečnosti

Daniel Schikor,

Spoločnost' SOMI Systems a.s. Vám ponúka poradenské služby v oblasti ochrany a bezpečnosti osobných údajov a ochrany informačných systémov. Súčast'ou týchto služieb je aj vypracovanie nevyhnutnej, zákonom vyžadovanej dokumentácie - Bezpečnostného projektu. Našej spoločnosti od začiatku záleží na správnych rozhodnutiach, ktoré náš zákazník urobí. Záleží nám na tom, aby ste sa v každej chvíli rozhodovali správne a tak minimalizovali škody, ktoré si nepresnými rozhodnutiami môžete nevedomky spôsobit'. Jedno z podstatných rozhodnutí pri riadení Vašej spoločnosti je aj rozhodnutie ako zabezpečiť ochranu údajov spracúvaných vo Vašich informačných systémoch, ochranu osobných, obchodných údajov, ochranu vášho know-how a d'alších aktív, ochranu dobrého mena spoločnosti nevynímajúc. Pred tým, než sa rozhodnete vybrat' si našu spoločnost', aby vám pomohla robiť správne rozhodnutia, urobte prvé rozhodnutie - venujte trochu svojho času a pozorne si prečítajte nasledujúce informácie. Sme presvedčení, že vám pomôžu v správnom rozhodovaní.

Informácia o stave riešenia projektu „Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie“ – 3

Milan Šujanský, Ing. Tomáš Lacko

Cieľom príspevku je podať informáciu o stave riešenia projektu "Slovenská infraštruktúra pre vysokovýkonné počítanie" (SIVVP). Projekt je riešený v rámci štrukturálnych fondov Európskej únie. V prvej časti sú stručne uvedené ciele projektu, v ďalšej časti sa venuje pozornosť zabezpečeniu technických a programových prostriedkov. Záver príspevku popisuje kroky ďalšieho riešenia

Portál VŠ a vysoké školy

Darina Tothová,

Portál vysokých škôl inicioval v roku 1995 EUNIS-SK ako rozvojový projekt MŠVVaŠ. Odvtedy sa vyvíja, realizujú sa jeho inovácie. Na podnet zamestnancov vysokých škôl sa začala riešiť v druhej polovici roku 2012 ďalšia problematika, vzniklo 5 pracovných skupín, ktoré začali pracovať. Ide o nasledovné pracovné skupiny: Databáza elektronických kurzov, Celoživotné vzdelávanie, Register tém záverečných prác, Sledovanie kariéry a ďalšieho vzdelávania absolventov VŠ a Elektronické poradenstvo pri výbere vysokej školy a ďalšieho vzdelávania