zavery

Závery konferencie UNINFOS 2013

Na konferencii s medzinárodnou účasťou UNINFOS 2013, ktorá sa konala v dňoch 29.-31.10. 2013 na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bolo prihlásených 84 účastníkov a  zúčastnilo sa 78 účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky. 

Konferencia sa konala pod záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu, PhD.  a primátora mesta Ružomberok PaedDr. Jána Pavlíka.

Na konferencii bolo prihlásených 19 príspevkov, zaradených do programu celkovo 17 príspevkov 

Účastníci konferencie zastupovali MŠVVaŠ SR  a slovenské a české vysoké školy a spolupracujúce firmy.

Rokovanie konferencie malo úspešný priebeh a zodpovedajúcu odbornú úroveň. Počas prvého dňa konferencie sa uskutočnilo zasadnutie Výkonného výboru združenia EUNIS-SK.  Po skončení prednášok druhého dňa konferencie sa realizoval sprievodný program – prehliadka Mauzólea A. Hlinku a galérie Ľudovíta Fullu. Nasledovalo Valné zhromaždenie združenia EUNIS-SK. a pararelne  rokovanie pracovnej skupiny Preukaz študenta. Po rokovaniach nasledovala slávnostná recepcia s vystúpením folklórneho súboru Liptov,  posedenie vytvorilo priestor pre výmenu skúseností a poznatkov.

Zhodnotenie odbornej časti konferencie

Z rokovania konferencie vyplynulo, že v ďalšom období je potrebné:

Odporúčania pre združenie EUNIS SK

Odporúčania pre Ministerstvo školstva VVaŠ SR

V Ružomberku 31.10.2013                     Účastníci konferencie UNINFOS 2013